Top
เกี่ยวกับเรา

บริษัท เลิศไทย ซัพพลาย จำกัด

เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบ HVAC, ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, การตรวจสอบคุณภาพ, กระบวนการผลิตและกระบวนการเก็บรักษาโรงงานอุตสาหกรรม โดยเริ่มจากการให้คำแนะนำกับลูกค้าเป็นทั้งเพื่อนและที่ปรึกษาในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆจากประสบการณ์ในการใช้งานจริงและบอกต่อถึงคุณภาพการใช้งาน วิธีเลือกใช้ และการนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาต่างๆที่ลูกค้าซักถาม
ต่อมาจึงเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้ารวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องมือที่ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม งานวิจัย การควบคุมกระบวนการผลิต และการเก็บรักษาอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ บริษัท เลิศไทย ซัพพลาย จำกัด โดยมุ่งเน้น

ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ

ยึดมั่นในการจำหน่ายสินค้าที่
มีคุณภาพมาตรฐาน

ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด